Rejestr dokumentów dotyczących grupy powiązanych rodzin


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Herb Paprzyca (Kuszaba)
Opis herbu w wikipedii

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1800.1.11 - Przesmycki Paweł - akt urodzenia
W miejscowości "Pełch Dwór" - parafia Pierlejewo.
"Szlachetnemu Janowi, po Tomaszu, Przesmyckiemu Ekonomowi pod Nrem 1. Roku 1800 Dnia 11. Stycznia godziny 4 po
Południu Małżonka Maryanna z Wrzosków w teyże wsi urodziła Syna. Ten dnia y mca tegoż ochrzczony
y nazwany Paweł został. Rodzice Chrzesni byli W. J.d. J. Zaręba K.B. Paroch Pierlę, y Sz. Anna Kryńska."
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1826-Przesmycki Paweł i Radzikowska Bibianna -akt ślubu - parafia Górki
Działo się we wsi Górkach Dnia piątego Miesiąca Lutego Tysiąc Ośmset Dwudziestego szóstego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy że przytomności świadków urodzonych Jana Balikiewicza liczącego lat pięćdziesiąt sześć Ekonoma Folwarku Pasieki i Adama Remiszewskiego liczącego lat trzydzieści także Ekonoma zamieszkałego w Folwarku Chłopkowie obydwóch wybranych przez niżej wymienionych Pawła Przesmyckiego i Bibiannę Radzikowską, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między urodzonymi
Pawłem Przesmyckim Kawalerem liczącym lat dwadzieścia sześć skończonych podług metryki zapisaney w Księgach Kościoła Pierleiewskiego Obrządku Łacińskiego, Pisarzem Gorzelnym, zamieszkałym w Folwarku Ostromęczynie w Parafii Góreckiej, a urodzonym w Folwarku Pełchu, w Powiecie Drohyckim, w Kordonie Rossyiskim położonym, z Jana Przesmyckiego ieszcze teraz żyiącego zamieszkałego we wsi Przesmykach na części Dziedzicznej trudniącego się Gospodarstwem rolnem, i Maryanny z Wrzosków iuż teraz nieżyiącey Małżonków;
a Panną Bibianną Radzikowską liczącą rok dwudziesty dziewiąty podług Metryki zapisaney w Księgach Kościoła Zbuczyńskiego obrządku Łacińskiego, zamieszkałą także w Folwarku Ostromęczynie w Parafii Góreckiey przy swym Bracie, a urodzoną we wsi Radzikowie Wielkim, córką Jana i Barbary Radzikowskich oboyga już teraz nie żyiących zamieszkałych niegdyś w teyże Wsi Radzikowie Wielkim na Części Dziedzicznej, trudniących się Gospodarstwem rolnim Małżonków.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, z których pierwsza głoszona była dnia dwudziestego drugiego, druga dnia dwudziestego dziewiątego Miesiąca Stycznia roku bieżącego, a trzecia dnia piątego Miesiąca Lutego tegoż roku w Parafii góreckiej w Kościele z ambony o godzinie dwunastej w południe.
Tenże iuż wspomniany Paweł Przesmycki przed zawarciem Małżeństwa prosił ustnie o radę z uszanowaniem Oyca swoiego Jana Przesmyckiego w przytomności dwóch świadków wyżey wspomnianych Jana Balikiewicza i Adama Remiszewskiego, czyli ma wstępować w Stan Małżeński i oną otrzymał od tegoż Oyca swego także ustnie przed zawartem Małżeństwem Religiynem w obecności tych samych świadków Jana Balikiewicza i Adama Remiszewskiego, że mu radzi zaliczać się do tego Stanu Małżeńskiego daiąc oraz swoie błogosławieństwo Oycowskie;
co się zaś tyczy nowo zaślubionej Bibianny Radzikowskiej, tey iuż Rodzice oboie pomarli iako się wyżey wspomniało, i nie ma ani Dziada, ani Baby wstępnych ?Ona; nadto będąc pełnoletnią wstępuiąc do tego Stanu Małżeńskiego nie była obowiązana żądać rady, ani pozwolenia i dalszej Familij swoiey.
Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż nie zawarli umowy przedślubnej. . . Akt ten został stawaiącym i świadkom przeczytany, przez Nas podpisany, wraz z Pawłem Przesmyckim, Bibianną Radzikowską, Janem Przesmyckim, Janem Balikiewiczem i Adamem Remiszewskim.
    Paweł Przesmycki     Bibianna Radzikowska     Jan Przesmycki
    jako świadek Janem Balikiewicz
    jako świadek Adamem Remiszewski
    ?? Jasiński proboszcz parafii Górki..

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1827 - Przesmycki Tomasz Szymon - urodzenie - Ostromęczyn
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1828 - Przesmycki Edward Hieronim - urodzenie - Ostromęczyn
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1831 - Przesmycka Teodora Marianna - urodzenie - Ostromęczyn
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Przesmycki Edward -świadectwo gimnazjalne - Łuków, rok 1843
Miał wtedy 16 lat. Widać, że ten nastolatek nie uczył się celująco, ale trzymał się określonego poziomu :-)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Kazimiera Przesmycka (cóka Pawła i Bibianny) i Czarnocki Antoni -ślub - Bordziłówka, rok 1851
Akt Nr 3, Karta 15
Działo się we wsi Bordziłówka dnia Siedmnastego Sierpnia Tysiąc Ośmset Pięćdziesiąt pierwszego roku, o godzinie ósmey wieczorem.
Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Wielmożnych Antoniego Białkowskiego Połkownika byłych Wojsk Polskich lat sześćdziesiąt pięć liczącego zamieszkałego w Droblinie i Zygmunta Popławskiego Dzierżawcy Dóbr Worgul i Łukowce lat trzydzieści sześć mającego, zamieszkałego w Worgulach,
na dniu dzisiejszym przedemną Xsiędzem Janem Ignacym Radziszewskim Proboszczem Parafij Bordziłowskiej
zawarte zostało Religijne Małzeństwo
między Urodzonym Antonim Czarnockim Sekretarzem Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej w Siedlcach Młodzianem lat trzydzieści dwa maiącym, Synem Felixa i Tekli z Kobylińskich nieżyjących Małżonków Czarnockich, urodzonym we wsi Czarnotach Parafij Paprockiej, zamieszkałym od lat dziesięciu w Siedlcach na Wydoweniu(?),
a Urodzoną Kazimierą Anną Antoniną trzech Imion Przesmycką Panną lat ośmnaście maiącą, Córką Pawła i Bibianny z Radzikowskich żyjących Małżonków Przesmyckich Dziedziców Droblina i Bordziłówki, urodzoną w Ostromęczynie Parafij Goreckiej, zamieszkałą od trzech miesięcy w Droblinie przy Rodzicach.
Małżeństwo to poprzedziła iedna Zapowiedź w Kościołach Parafialnych Siedleckim i Bordziłowskim w dniu dziesiątym Sierpnia roku bieżącego, od dwóch zaś innych dyspensował JW Admnistrator Dyecezji Podlaskiej z daty 18 Lipca 1851 roku, jako też ze strony Nowożeńca pozwolenie Kommisyi Rządowey Sprawiedliwości z daty 18 Lipca 1851r. ze strony Młodey pozwolenie Rodziców.
Tamowanie Małzeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi oświadczają, iż niezawarli żadney umowy Przedślubnej.
Akt ten Stawaiącym i Świadkom przeczytany przez Nas, Stawaiących, Oyca Zaślubioney i świadków podpisany został.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Przesmycki Tomasz (syn Pawła i Bibianny) i Maria Przanowska -ślub - Łysobyki, rok 1858
Akt numer 41, Karta 67.
Działo się w Łysobykach, dnia trzydziestego pierwszego października tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej w wieczór.
Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Ignacego Wessla dziedzica dóbr Żyżyna Kazimierza i Starostwa Wąwolnickiego we wsi Żyżynie zamieszkałego lat pięćdziesiąt dziewięć i Antoniego Czarnockiego Sekretarza Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej w Siedlcach zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć mających
na dniu dzisiejszym zawartym zostało religijne małżeństwo
między Tomaszem Przesmyckim młodzianem synem Pawła i Bibianny małżonków Przesmyckich w Droblinie w własnym majątku zamieszkałych, Inżynierem Powiatu Radzyńskiego w Ostromęczynie urodzonym a w Radzyniu zamieszkałym lat trzydzieści jeden mającym,
a Panną Maryą Przanowską córką Wojciecha zmarłego i Maryi z Wesslów Przanowskiej dziedziczki dóbr łysobyckich w Przytocznie zamieszkałej w Szczekarkowie urodzoną a teraz w Przytocznie przy matce zostajacą lat dwadzieścia pięć mającą.
Małżeństwo to przez podpisanego Proboszcza pobłogosławione poprzedziła jedna zapowiedź w dniu dwudziestym czwartym października roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w Parafii Łysobyckiej i Radzyńskiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi małżeństwa Rodziców zaślubionego i Matki nowo zaślubionej było uczynione tudzież pozwolenie zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych z dnia dwudziestego drugiego września roku bieżącego Nr5864.
Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawierali umowy przedszlubnej.
Akt ten stawajacym i świadkom przeczytany, przez Plebana, Stawających i świadków podpisany został.
( Z lewej strony aktu jest dopisek po rosyjsku z 1894 roku - ale jest nieczytelny. )
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Akt zgonu Pawła Przesmyckiego - Droblin, rok 1866
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Akt zgonu Bibianny Przesmyckiej - Droblin, rok 1872
Tłumaczenie:
Działo się we wsi Bordziłówka dnia piętnastego/dwudziestego siódmego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie jedenastej przed południem.
Stawili się Stanisław Łoza emerytowany kapitan Rosyjskiej armii pięćdziesiąt sześć lat i Kazimierz Wojewódzki organista dwadzieścia cztery lat mający, obaj zamieszkali we wsi Bordziłówka
i oświadczyli, że jedenastego/dwudziestego trzeciego grudnia bieżącego roku o godzinie trzeciej po południu
umarła w Droblinie Bibianna z Radzikowskich Przesmycka właścicielka Droblina mająca lat siedemdziesiąt siedem. Córka Jana i Barbary.
Po naocznem przekonaniu się o zejściu Bibianny Przesmyckiej akt ten został przeczytany przy stawających i przez nas został i przy stawających podpisany.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Grób Pawła Przesmyckiego i jego żony Bibianny z Radzikowskich
Na cmentarzu w Bordziłówce
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Akt chrztu Jadwigi Marii Przesmyckiej (córki Edwarda) - Droblin, rok 1876
Tłumaczenie:
Działo się we wsi Bordziłówka dnia trzynastego/dwudziestego szóstego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się osobiście Edward Przesmycki, dziedzic dóbr Droblin, czterdzieści sześć lat mający,
w obecności Kazimierza Wojewódzkiego dwadzieścia dziewięć lat mającego i Adama Pietruczuka gospodarza ze wsi Droblin sześćdziesiąt lat mającego
i przedstawił nam dziecię płci żeńskiej i objawił nam, że urodziło się ono we wsi Droblin dwudziestego pierwszego maja /drugiego czerwca bieżącego roku o godzinie jedenastej w nocy
z jego zaślubionej małżonki Marii Idalii urodzonej Madalińskiej dwadzieścia dwa lata mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym udzielonym w dniu dzisiejszym przez ks. Michała Tora, nadano imiona Jadwiga Maria.
Chrzestnymi byli Józef Gutowski i Idalia Cielecka z Podczaskich.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i ojca podpisany i zrobiono odpisy przy świadkach.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Akt chrztu Zofii Anny Przesmyckiej (córki Edwarda) - Droblin, rok 1878
Tłumaczenie:
Działo się to we wsi Bordziłówka trzydziestego maja/jedenastego czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po poludniu.
Przyszedł szesśdziesięcioletni Edward Przesmycki, właściciel majątku Droblin i Bordziłowka
i w obecności świądków Ludwika Błociszewskiego właściciela majątku Strzyżew, powiat Łuków
i sześćdziesięcioletniego Wojciecha Olszewicza, stróża z Bordziłówki Starej
przedstawił nam dziecko płci żeńskiej zawiadamiając,
że urodziła je pierwszego/trzynastego maja bieżącego roku o godzinie szóstej rano
jego prawowita małżonka Maria z domu Madalińska.
Dziecku temu przy chrzcie świętym udzielonym przez administratora ??? dano na imię Zofia Anna,
a rodzicami chrzestnymi byli Ludwik Błociszewski i Kazimiera Czarnocka
w obecności Tomasza Przesmyckiego i Anny Błociszewskiej.
Akt ten zostal przeczytany zawiadamiającym, świadkom i nam, i jeden ze swiadków podpisał się, a drugi świadek niepiśmienny.
  Ks Michal Pioro (?) Adm .???
  ojciec Edward Przesmycki
  Ludwik Błociszewski
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Grób Joanny Madalińskiej z Cieleckich
(na cmentarzu w Bordziłówce)
Była matką Marii Idalii Przesmyckiej z domu Madalińskiej.
Tłumaczenie jej aktu zgonu:
Działo się to we wsi Bordzilowka dziesiątego/ dwudziestego drugiego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie 12 rano.
Stawił się osobiście pięćdziesięciosiedmioletni Edward Przesmycki właściciel majątku Droblin i trzydziestośmioletni Dominik Sawczuk, furman z Droblina i oznajmili,
że siódmego/dziewiętnastego lutego bieżącego roku o dziewiatej rano zmarła we wsi Droblin sześćdziesięciosześcioletnia Joanna Franciszka Madalińska/Cielecka, wdowa,
córka Ludwika Cieleckiego i Józefy z Łączyńskich.
Akt ten zawiadamiającym, po naocznym stwierdzeniu zejścia Joanny Madalinskiej, został przeczytany i podpisany przez jednego ze stawających, druga osoba niepiśmienna.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Grób Edwarda Przesmyckiego (syna Pawła i Bibianny)
(na cmentarzu w Bordziłówce)
Tłumaczenie jego aktu zgonu:
Działo się to we wsi Huszlew szóstego/osiemnastego kwietnia tysiąc osiemset dziewiećdziesiątego piątego roku o godzinie dziesiątej rano.
Przyszedł sześćdziesięcioletni Feliks Grabowski zarządzający majątkiem Droblin, zamieszkały w Droblinie i czterdziestosześcioletni Karol Gutowski, właściciel majątku Kownaty, zamieszkały w Kownatach i zawiadomili,
że we wsi Droblin zmarł sześćdziecioośmioletni Edward Przesmycki, właściciel majątku Droblin,
syn małżeństwa Pawła i Bibianny z Radzikowskich Przesmyckich,
pozostawiając po sobie owdowiałą żonę Marię z domu Madalińską.
Po naocznym stwierdzeniu zejścia Edwarda Przesmyckiego, akt ten został przeczytany i podpisany przez nas i przez zawiadamiających świadków.
Podpisy: Ksiądz ???, Feliks Grabowski, Karol Gutowski
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Pierwsza strona dokumentu sądowego z roku 1851 dot. rodziny Cieleckich
  Kopia dla Stanisława Madalińskiego
Na żądanie Sukcesorów Leopolda Cieleckiego własciciela Nowej Wsi:
1. Joanny z Cieleckich Madalińskiej wdowy po Ludiwku Madalińskim pozostałej z własnych funduszów utrzymującej się w Petrokowie.
2. Waleryi z Cieleckich Błociszewskiej Ludwika Błociszewksiego właściciela dóbr w Strzyżewie żony żony w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej czyli obojgu małżonków Błociszewskich w tejże wsi Strzyżewie powiecie Łukowskim
3. Marianny z Cieleckich Opolcz - Józefa Opolcz małżonki bez asystencji mężą do działania przez niego upoważnionej z własnych funduszów utrzymującej się w Petrkowie. 4. Józefa Cieleckiego właściciela dóbr Woli Gołkowskiej w tejże wsi Woli Gołkowskiej powiecie Grójeckim.
Alojzy z Cieleckich Wyszkowskiej Juliana Wyszkowskiego, z własnych funduszów utrzymującego się żony, w asystencji męża i za jego upoważnieniem działających obojga małżonków Wyszkowskich w Kamionce pod Pragą zamieszkałych od których Jan Prawdzic Gowdrzewski Patron Trybunału stawać będzie.
  Ja podpisany Woźny przy Trybunale Cywilnym Kaliskim mianowany, w mieście Petrokowie zamieszkały
W dalszym ciągu rozpoczętego pozwem 14/26 października 1851 r. przez Woźnego Aleksandra Pawlikowskiego na żądanie Józefa Frenkiel wręczonym Ludwikowi Madalińskiemu ...www.000webhost.com